Konstrundan i Majorna

Föreningens policy för hantering av personuppgifter

Syfte

Föreningen Konstrundan i Majorna, nedan kallad KIMGbg, lagrar vissa personuppgifter enligt nedan för att kunna marknadsföra evenemanget Konstrundan i Majorna och föreningens konstnärer och konsthantverkare.

Användningsområde

Personuppgifterna används vid publik marknadsföring av KIMGbg:s konstnärer och konsthantverkare, vid kontakt med och marknadsföring av samarbetspartners och sponsorer samt vid kontakt med konstföreningar. Personuppgifterna sprids aldrig till tredje part utan att samtycke inhämtats. KIMGbg hanterar inga känsliga personuppgifter.

Radering av uppgifter

Alla vars personuppgifter KIMGbg hanterar ska informeras om hur deras personuppgifter hanteras och används samt kring hur de ska gå till väga för att få sina uppgifter raderade. Ansvariga för att radera personuppgifter är föreningens styrelse som kan nås på konstrundanimajorna@gmail.com

Hantering av personuppgifter

KIMGbg:s styrelse ansvarar för hantering, uppdatering och radering av personuppgifter. Dokumenten med personuppgifter hanteras i regel av föreningens kassör. Personuppgifterna förvaras endast på lösenordsskyddad plats till vilken styrelsen har exklusiv tillgång. Ansvaret för enskilt dokument kan vara tillfälligt delegerat till annan föreningsmedlem med ansvar för relaterat föreningsarbete.

KIMGbg hanterar personuppgifter i följande former. Inga andra former av personuppgiftslagring får förekomma.

Medlemsregister

Alla adressater i medlemsregistret är eller har under något av de senaste tre åren varit betalande medlemmar i föreningen. Adresslistan innehåller namn, ateljéadresser, mailadresser och telefonnummer. Alla som finns med på adresslistan är informerade om att de finns på listan och har informerats om hur de ska gå till väga för att radera sin information. Tre år efter utträde ur föreningen raderas informationen.

Den rättsliga grunden för att spara uppgifterna är avtalsförhållande.

Adresslista och logotyper för samarbetspartners och sponsorer

Alla adressater på adresslistan har något av de senaste tre åren samarbetat aktivt med KIMGbg och/eller lämnat ett ekonomiskt sponsorbidrag till Konstrundans genomförande. Adresslistan innehåller företagsnamn, kontaktpersoner samt företagens mail- och postadresser. Företagens logotyper finns samlade för att användas vid marknadsföring av Konstrundan i Majorna och dess samarbetspartners och sponsorer. Alla företag som finns med på adresslistan är informerade om att de finns på listan och har informerats om hur de ska gå till väga för att radera sin information.

Den rättsliga grunden för att spara uppgifterna är samtycke eller intresseavvägning. Om intresseavvägning används sker den aldrig i något annat syfte än det ovanstående.

Adresslista Konstföreningar

KIMGbg samlar kontinuerligt in offentliga mailadresser till konstföreningar i syfte att skicka information om och inbjudan till Konstrundan i Majorna. Adresslistan används endast i detta syfte och är inte tillgänglig för marknadsföring av annat än KIMGbg:s aktiviteter. Alla personliga adressater på adresslistan är representanter för konstföreningar. Adresslistan innehåller konstföreningarnas namn och mailadresser samt eventuella kontaktpersoner. I samband med utskick av information och inbjudningar informeras adressaterna om hur de ska gå till väga för att radera sin information.

Den rättsliga grunden för att spara uppgifterna är samtycke eller intresseavvägning. Om intresseavvägning används sker den aldrig i något annat syfte än det ovanstående.

Fotografier, videor och ljudupptagningar

KIMGbg använder sig av fotografier, videor eller ljudupptagningar av evenemang, personer och konstverk för att informera om sin verksamhet eller marknadsföra evenemang. Dessa kan exempelvis användas på hemsidan, i sociala media, i annonsering eller i tryckt material.

Foton/videoinspelningar av föreningsmedlemmar, deras verk, verksamhet eller ateljéer får endast användas då medlem aktivt delat dessa med föreningen eller lämnat sitt skriftliga samtycke. Vid foton/videoinspelningar från evenemang där endast ett fåtal personer syns på bilden och är tydligt identifierbara använder KIMGbg i regel skriftligt samtycke från personerna. I undantagsfall då det är orimligt att begära in skriftligt samtycke, exempelvis i äldre bilder eller videoinspelningar, kan personuppgifterna ändå lagras om en skriftlig intresseavvägning upprättats.

Vid mingelbilder, eller bilder där en större grupp personer syns ska alla informeras om att bilderna tas, hur de kommer att användas och hur de kan gå till väga för att få sina uppgifter raderade.

Om barn förekommer på bilder, i filmer eller ljudupptagningar krävs skriftligt samtycke av dennes vårdnadshavare.

Den rättsliga grunden till hantering av personuppgifter i fotografier, videor eller ljudupptagningar är samtycke eller intresseavvägning. Om intresseavvägning används sker den aldrig i något annat syfte än det ovanstående.

Mail

Personuppgifter som namn och kontaktuppgifter hanteras i mail för att utföra löpande arbete i kontakt med KIMGbg:s medlemmar, samarbetspartners, sponsorer, myndighetspersoner och publik. Personuppgifter sparas i mail i max tre år från nästkommande årsskifte. Känsliga personuppgifter får inte lagras i mail och måste raderas så snart uppgiften är noterad.

Den rättsliga grunden till hantering av personuppgifter i mail är intresseavvägning, samtycke eller avtalsförhållande. Om intresseavvägning används sker den aldrig i något annat syfte än det ovanstående.

KONSTRUNDAN I MAJORNA

Sockerbruket 20
414 51 Göteborg

E-post: konstrundanimajorna@gmail.com
Orgnr.: 857208-9780